விளம்பரம்செய்ய [Advertise with us]

எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய ஆகக்குறைந்த கட்டணம் 3000 ரூபா( ஒரு மாதம்). உள்ளடக்கம் அளவு காலம் என்பனவற்றினை பொறுத்து கட்டணத்தில் மாறுபாடு இருக்கும்!

Advertisement Charges

Position and Size
Price/Month
720×90 : Top Rs 20,000 Per Month